عمل آوری بتن با بخار ، این عمل آوری تحت فشار اتمسفر یا بخار با فشار باال انجام میشود
روش پخت بخار در مواردی که نیاز به افزایش قدرت تسریع شده باشد و بتن برای هیدراتاسیون
به گرمای اضافی نیاز دارد ، ترجیح داده می شود این امر به ویژه در مناطقی که دما کم است مورد
استفاده قرار میگیرد.
برخی از ویژگی های مهم عمل آوری با بخار و روش ها به همراه مزایا و معایب آن به طور
خالصه در ادامه توضیح داده می شود.

نياز به عمل آوري با بخار

دلیل اصلی انتخاب عمل آوری با بخار به دست آوردن مقاومت زود رس باال است مقاومت اولیه باال برای ساخت واحد های بتنی پیش ساخته و پیش تنیده بسیار مطلوب است.
این واحد ها به فرم ها و مدل های تنشزا که بسیار پرهزینه هستند نیاز دارند.
حذف سریع فرم های بتن و انتقال واحد های پایان یافته به محوطه های ذخیره سازی فقط با
افزایش مقاومت اولیه واحد های بتنی امکان پذیر است استفاده مناسب از عمل آوری با بخار
هدف را برآورده میکند زیرا باعث افزایش قدرت اولیه میشود استفاده بی رویه بخار میتواند
منجر به تغییرات حجمی بیش از حد شود که میتواند برای افزایش قدرت در مراحل اولیه تاثیر بگذارد.

روش هاي عمل آوري با بخار

عمل آوری با بخار با دو روش انجام می شود :

  • عمل آوری با بخار در فشار اتمسفر
  • عمل آوری با بخار فشار باال در اتو کالو

عمل آوري با بخار در فشار اتمسفر

ین روش به اندازه و شکل بتن و شکل عنصر بتن بستگی دارد این فرایند عمل اوری در محدوده
دمایی ۷۰ تا ۹۰ درجه فارنهایت مورد عمل آوری قرار می گیرد برای ساخت واحدهای بزرگ
پیش ساخته و ساختارهای محصول در محصور در محل استفاده می شود.


مراحل عمل آوری با بخار در فشار اتمسفر چهار فاز دارد که عبارتند از :
۱ )تاخیر اولیه قبل از شروع فرایند بخار دهی: در این مرحله بتن در دمای نگهداری شده به مدت
۱۸۰ دقیقه نگه داشته می شود.
۲ )روند افزایش دما: در این مرحله دمای پخت تا ۶۰ درجه سانتیگراد با مدت زمان تقریبی ۱۲۰
دقیقه افزایش می یابد.
۳ )حفظ حداکثر دما: در این مرحله بتن در حداکثر دمای پخت بیش از ۷۰ درجه سانتیگراد به
مدت ۱۲۰ دقیقه نگهداری میشود.
۴ )کاهش دما : در این مرحله برای مدت زمان ۱۲۰ دقیقه اجازه داده میشود تا عناصر بتنی
خنک شوند.

روش عمل آوری بخاری بتن در محفظه محصور انجام میشود تا از هرگونه اتالف گرما و رطوبت
جلوگیری شود این فضای بسته معموالً از برزنت ساخته شده است. (آرخه)


۱ )بتن سخت شده پس از ۳ ساعت تاخیر به محفظه بخار برده می شود و درست بعد از سخت
شدن مستقیماً در معرض بخار قرار نمی گیرد.
۲ )پس از قرار دادن در محفظه بخار ۳ تا ۵ ساعت نگهداری می شود به طور معمول این بازه
زمانی باعث می شود بتن حداکثر مقاومت اولیه خود را به دست آورد

کنترل عمل آوري بخاري بتن شروع تا پایان فرایند عمل آوری باید با حداکثر کنترل انجام شود. برای دستیابی به حداکثر کنترل بر کل فرآیند محدودیت های الزم برای متغیرهای زیر فراهم شده است :
۱ ) مدت زمان پخت بخار

۲ ) دمای پخت بخار

۳ ) زمان بین اختالط بتن و شروع پخت بخار این زمان ، زمان تأخیر نامیده می شود

۴ ) حداکثر میزان افزایش دما

۵ ) حداکثر سرعت کاهش دما

عمل آوري با بخار فشار بالا در اتوکلاو

این روش برای واحدهای کوچک تولیدی استفاده می شود ، این فرایند به عمل آوری با اتوکالوها
در محدوده دمایی ۳۲۵ تا ۳۷۵ درجه فارنهایت انجام می شود و با دامنه فشار ۸۰ تا ۱۷۰ psi
دما و محیط کنترل شده با فشار باال شیمی فرآیند هیدراتاسیون بتن را تغییر میدهدو به بتن تولید
شده توسط این روش باید دارای موارد زیر باشد .

۱ )بدون گل آذین

۲ )رطوبت کم پس از فرایندعمل آوری

۳ )مقاومت بهتر سولفات

۴ )خزش و جمع شدگی کمتر

۵ )قدرت به دست آمده در۲۴ ساعت برابر با قدرت ۲۸ روزه در شرایط عمل آوری محیط است.

مزایاي عمل آوري با بخار
  • بهترین راه حل برای عمل آوری بتن با بخار درشرایط آب و هوایی سرد سخت شدن سریع بتن را تحصیل میکند.
  • قدرت باالی سنی زودرس را می توان به دست آورد.
  • سرعت ساخت را افزایش می یابد.
  • عمل آوری با بخار در مقایسه با سایر روش های عمل آوری سریع تر است.
معایب اصلی عمل آوری با بخار عبارتند از:
  • این روش برای سطح وسیع به طور کارآمد کار نمی کند.
  • این فرایند باید فقط توسط کارگران ماهر انجام شود.
  • هزینه اولیه فرایند عمل آوری بخار بسیار زیاد است.