عمل آوری بتن با بخار ، این عمل آوری تحت فشار اتمسفر یا بخار با فشار باال انجام میشودروش پخت بخار در مواردی که نیاز به افزایش قدرت تسریع شده باشد و بتن برای هیدراتاسیونبه گرمای اضافی نیاز دارد ، ترجیح داده می شود این…