عمل آوری بتن با بخار ، این عمل آوری تحت فشار اتمسفر یا بخار با فشار باال…